تـــــولــددد داریــــــممممممم!

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتو منو گذاشتی رفتی تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتنها گذاشتی رفتیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

دروغ نگم به جز من

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازییکی دیگه داشتی رفتیتصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

عکس متحرک رقص

تصویردست دست دستتصویر

هـــــــوووووووووو!!

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

بــیـا وســـــط !

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیاینجا دیگه نمیشه پیچوند همه باید برخصن!

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بــیااااا:

Ic-newاومدم در خونتون سر کوچتون خونه نبودین Ic-new

زبانکده محصلبگو بگوراست بگو بگوبا کی کجا رفته بودینزبانکده محصل

(هر چی دارین رو کنین که مجلس بی ریاس!)

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_عکس متحرک رقص_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

هــــــووووو

رخص رخص رخص

 

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡__*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡__*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

عکس متحرک رقص

این کـــمـــرههه..یا فــنــره ؟!

یک دو ســه..همه بــیـــخـیــال غصه!

عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

 

دختر خوشحال شکلک رقص 

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیعاغا معلومه هیچکدوم به رخص وارد نیستینا تمرین نکردین؟!تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خخخخ!

داداش سامیار دو تا ازون قر خجگلا بیا واسمون ما که میدونیم بلدی!!تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 رقص گربه شکلک ها<== داداش سامیار در تن پوش گربه!!

آ مــــاشـــــالا!!تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

ســامـــیـار داداش دنیا دیگه مثل تو نداره

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازینداره نمیتونه بیاره!!تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

حالا هــمــــگــی:215219_hulasmiley

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡__*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡__*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡__*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیای قشنگ تر از پریا!تنها تو کوچه نریا!تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

بچه های محل دزدن!عشق منو میدزدن!

دست دست دست

اون عقبیا چرا قر نمیدن؟!!

هامی داداش تو ام بیا دو تا هلیکوپتری برو برامون مجلسو گرم کن!!

 عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

آق جووون! حالا هــمه بـــــا هــــــم!

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیهر کی دست بغل دستیشو بگیره با هم قر بدین!تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫</div></body></html>

/ 9 نظر / 83 بازدید
سامیار

تولدمه و من نمیدونم این حجم خوشحالی رو چطور از راه این کلمه های یخ زده از پشت مانیتور میشه انتقال داد....نمیدونم چطور میشه توضیح داد...دلم میخواد بهترین هارو داشته باشم و دارم....من بهترینها رو دارم...شما رو دارم.... سامبیلی علیکم....من تازه اومدم آقا کجا گودبای پارتی میگیرین واسم...آبجی کوچیکه ی گل و مهربون و دوست داشتنی یک دنیا ممنونتم...تولد امسالمو تا عمر دارم یادم نمیره...ستاره رو اختصاصی میارم واسه تشکر....یک دنیاااااااااا ممنوووووووووووون...باید خیلی زودتر ازاینا میومدم اما شرمنده نت نداشتم...امیدوارم یروز بتونم این همه محبتو جبران کنم اما محاله....هامی داداشم که میدونه تا عمر دارم عاشقشم...خودش میدونه همه زندگیمه.....سورپرایز محشری بود....از این همه وقته با ارزشی که برام گذاشتین ممنون..هامی میدونه اون لحظه چجوری شوک شدم....نمیدونم چجوری میتونم تشکر کنم....1000 باره ممنون آبجی....مرسی...امیدوارم لیاقتشو داشته باشم....

raha

vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay cheghad jaleb man nemidunestam samyar ye abji 2gholu dare[تعجب][تعجب][تعجب] omidvaram ham samyar jan ham khahare golesh 1000 sale beshan. va ama abji tina[ابرو][ابرو][ابرو] chera vase man tavalod nagerefti????????????????????? ha?ha? bashe dg.ama in rasmesh nabud[منتظر] eb nadar man vase khodam post gozashtam. va tavalodamo be khodam tabrik goftam.heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey ruzegar.khaharam khaharaye ghadim.

مختار

سلام======== با دقت بخوانید طراحی چت روم ارزان طراحی سیستم وبلاگدهی فروش هاست چت روم www.1000so.ir 09356995496 - 09393259208 مختار اینم چت روم نمونه www.1000gap.com

بست تیک

با سلام و عرض ادب به جمع کاربران سیستم کسب درآمد از پاپ آپ بست تیک بپیوندید و از تک تک بازدید های سایت خود درآمد عالی داشته باشید ما هر پاپ اپ را برای شما 30 ریال حساب خواهیم کرد www.besttik.com پشتیبانی : 09196928521 02537235974 mr_saeidomidi@yahoo.com

سامیار

سلام علیکم...آبجی کوچیکه این دیگه اگه اشتباه نکرده باشم....از هامی داداشم بپرسین چقدر اذیتش میکنم اونوقت نمیگین سامی بدی نداره....آبجی رها جان ممنون.... این فقط و فقط ماله هامی داداشم:تور و دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد...همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد....شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده...خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده... بازم یک دنیا ممنون....راستی آبجی قرمزتهههههههههههههه.....من یه چند وقته مودم ندارم و این مودم الانم قرضیه اما تو اولین فرصت ستاره رم میارم که اینجا رو ببینه کلی ذوق میکنه ها...شبتون قشنگ....

benyamin

سلام من تقریبا اکثر وبلاگت را خوندم مطالبش جالب بود میگم که من یه پیشنهاد خوب واست دارم لابود میپرسی چی خوب یه سری به وبلاگ گروه ما به نشانی http://pfreefall.blogsky.com/ بزن خود وبلاگ مهم نیست محتویات درونش بخون و اگه خوشت امد به جمع گروه ما در وب سایت بپیوند پس ضرر نمکنی منتظرتم اگه سوالی داشتی در همون ادرس وبلاگی که بهت دادم مطرح کن ببینمت ضمنا این دعوت نامه برای همه ارسال نمیشه فقط برای کسایی که وبلاگ خوبی دارن ارسال میشن ضمنا اگه زودتر اقدام کنی میتونی یکی از مدیران وب سایت بشی منتظرتم ضرر نمکنی ! ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌

Matori73

درود بر شما ... یه خبر خیلی خوش دارم براتون ! بالاخره بعد از کلی شب زنده داری و لطف دوستان عزیزمون، کلید افتتاح جامعه مجازی دلنما رقم خورد ! + جامعه ای تماما فارسی و به دور از فساد ... + امکانات کامل و استثنایی ... + پروفایل شخصی ... + انتشار متن، عکس، آهنگ، لینک و ... + مسابقات روزانه و هفتگی با کلی جایزه ... + و امکانات جورواجور دیگه ... دلنما همراه لحظه های شما ... دوستیابی امن و آسان در دلنما ... گروه مدیریتی دلنما ، پس از تلاشی بی وقفه و متداوم از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد که به جمع ما بپیوندید و لحظاتی شاد و مسرت بخش را در کنار دوستان خود بگذرانید ... خوشحال میشیم افتخار بدید و جزو اولین عزیزانی باشید که در دلنما عضو میشن ... همه فال هست و هم تماشا ... پس منتظر چی هستید ؟؟؟ منتظرتون هستیم ها ؟؟؟ اومدین ها ؟؟؟ www.Delnama.net

هامی

سلام آبجی دمت گرم چه تولد محشری گرفتی، حالا من دست دخترارو از پشت بستم ،خوبه دیگه من نیستم پشت سرم حرف میزنین دارم برت آبجی بزرگه :دی بازم مرسی آبجی گلم

مهربان

سلام خیلی وقته بهت سر نزدم شما هم تلافی کردی؟ حالا وقت کردی ی سر بزن به نظرات نیاز دارم